ПРОЕКТ „НАСЪРЧАВАНЕ НА МОБИЛНОСТТА НА РАБОТНАТА СИЛА В СФЕРАТА НА УСТОЙЧИВИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ“

Код на проекта № 16.4.2.038, е-MS код ROBG-167

Основна цел на проекта:

Да се насърчи мобилността на работната сила в сферата на туристическите услуги.

Дейности по проекта:

Анализ и разработване на Стратегически план

Изготвянето на стратегическия план ще обхване правилния отговор на съществуващите проблеми на пазара на труда в ТГС региона и ще се основава на резултатите от анализа и изследователските дейности.

Съвместни дискусии и създаване на мрежа

Основната цел на регионалните дискусии е събирането на обратната връзка от целевите групи и създаването на съвместна мрежа от регионални туристически агенции, хотели, ресторанти, местни безработни жители и други заинтересовани страни. Тази мрежа ще бъде основният източник за разпространение на разработения анализ и стратегически план както и обмен на информация. Мрежата ще бъде предпоставка за устойчивост на резултатите от проекта.

Разработване на иновативна съвместна база данни

Базата данни ще събира информация за отворените възможности за работа в областта на туризма от двете страни на границата. Тя ще показва предлаганите оферти от предприятията, занимаващи се с туризъм: хотели, ресторанти, транспортни фирми, музеи, туристически агенции и други.

Друга особеност на базата данни е фокусирана върху безработните жители. Потребителите ще могат да създадат свой собствен профил, където ще могат да изложат своите умения и компетенции. Това е друг начин, чрез който потенциалните работодатели да задоволят своите нужди.

Провеждане на професионални обучения в България и Румъния

Дейността има за цел да обучи работната сила в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Професиите, които ще бъдат предмет на професионалното обучение, ще бъдат внимателно подбрани след анализ на информацията от стратегическия план, проведените дискусии и заявените нужди в иновативната съвместена база данни.

Информация и публичност

Целта на тази дейност е да популяризира финансовата подкрепа, получена от ЕФРР и Програма ИНТЕРРЕГ Румъния-България.

Очаквани резултати:

  • Разработен анализ и стратегически план
  • Създадена е мрежа за обмен на знания и опит,
  • Разработена иновативна съвместна база данни
  • Проведени 6 професионални обучения в областта на туристическите услуги и обучени 150 бенефициента

В резултат от реализираните дейности ще се засили сътрудничеството между потенциалните работодатели (от туристическия бизнес в региона) и безработното население в региона. Това ще обедини хората, общностите и икономиките на граничния регион Румъния-България за да участват в съвместното развитие на кооперативния район, използвайки своите човешки, природни и екологични ресурси и предимства по устойчив начин.